Gezelligheid: deugtrut en wappie samen aan de koffie {Dutch}

Kijk je naar de (social) media dan zie je een strijdtoneel met grofweg de volgende twee kemphanen. Kemphaan één maakt zich zorgen om de leefbaarheid van de wereld aangaande de opwarming van de aarde. Kemphaan twee om de toenemende overheidscontrole. Zeg maar, aan de ene kant de ‘deugmensen’ en klimaatdrammers en aan de andere kant de ‘wappies’ en klimaathoaxers. En beiden zijn onverschillig voor de zorg van de ander. Een dodelijke trend.

Terwijl de aandacht gaat naar hoe vaak de gemiddelde klimaatactivist in het vliegtuig zit en hoe hypocriet hij of zij wel niet is door zich op Schiphol vast te ketenen aan een privé-jet, wordt het echte gesprek niet gevoerd. Net zoals de discussie rondom de corona-maatregelen tussen voor- en tegenstanders niet op het juiste niveau plaatsvond. 

Egoïstisch

De gedachte dat men vrij, zonder dwang en drang, moet kunnen kiezen voor de corona-vaccinatie en of er al dan niet sprake is van onevenredige inmenging van overheden met het lichaam tijdens de coronapandemie (en erna) raakte ondergesneeuwd door de vraag of de corona-vaccinatie veilig en effectief is en het heilige vertrouwen erin. Ondertussen werd een ieder geacht het vaccin (plus boosters) in te laten spuiten, wat de gemoederen van de tegenstanders, veelal ‘wappies’, hoog liet oplopen. Deed je dat niet zonder goede reden dan vond ‘deugmens’ je een egoïst en had je totaal niet begrepen wat solidariteit betekent. De weigeraar vormde een gevaar voor de volksgezondheid. Niet voor niets was de overheidsslogan ‘Je doet het voor een ander’.

Eenzijdige discussie

Coronatoegangsbewijzen, de drang en soms ook plicht tot vaccinatie, hoe ver mag de overheidsbemoeienis met het lichaam eigenlijk gaan? De discussie werd slechts eenzijdig aangejaagd, want iets van een gesprek aangaan met ‘wappies’, dwarsliggers, ‘conspiracyterroristen’ en ‘domrechtse’ Nederlanders die anti-overheid zijn, daar beginnen we toch niet aan?

Door het constant blindstaren, inzoomen op datgene wat niet de essentie is en framen van de ander, verliezen we de aandacht voor het vraagstuk dat erachter schuilt. Waarom lukt het niet om het grotere geheel te zien en komt men vaak niet verder dan een laf label, (moreel) verwijt en uitsluiting van de ander? 

Dus in het geval van de zorg rondom het klimaat: los te komen van beschuldigingen en elkaar de maat nemen en ingaan op waar het daadwerkelijk omgaat: het aandeel van industrieën, zoals gas- en olie-industrie, de bio-industrie en de luchtvaart in de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, die ervoor zorgen dat de aarde verder opwarmt. De grote jongens zitten zich vast te verkneukelen om het gebekvecht tussen de twee kemphaantjes, die de aandacht compleet afleiden van hun rol in het geheel.

Amusement

Het wijzen met morele vingertjes naar elkaar in de klimaatdiscussie – ‘we moeten minder vlees eten’ versus ‘ga weg, jij vliegt’ en allerlei variaties daarop – is een soort amusement geworden. Klimaatactivisten beschuldigen van hypocrisie, omdat ze zelf vorig jaar een keer een vlucht hebben genomen, gaat niet helpen om de luchtvaart te betrekken in het vinden van oplossingen en maatregelen.

Aangaande de bezorgdheid over toenemende overheidscontrole zouden we de focus moeten leggen op de vraag: welk overheidsingrijpen zien we dan en wat betekent het? Met het verplicht stellen van een vaccinatie, toegangsbewijzen en lockdowns in de bestrijding van een pandemie zou de vraag moeten rijzen of een overheid naar dergelijke vrijheidsbeperkende maatregelen mag grijpen. De corona-vaccinatieplicht geldt overigens niet in Nederland, ondanks de support die de eventuele maatregel kreeg, maar wel bijvoorbeeld in Oostenrijk met hoge boetes als men weigert, of voor zorgpersoneel in Frankrijk met als straf baanverlies.

Bovendien, wanneer we hiermee instemmen: what’s next? De verplichting van een nieuw vaccin in de bestrijding van een nieuwe pandemie, misschien wel de mutatie van het vogelgriepvirus? Vlees- en vliegtaxes en CO2-budgetten om het klimaat te redden?

Meer ingrijpen overheid

Momenteel zie je dat het leeft om meer overheidsingrijpen te eisen. Vleesconsumptie, frequent vliegen, en het gebruik van fossiele brandstoffen moeten afgestraft of ingeperkt worden, vindt de ‘klimaatdrammer’. Dat kan bijvoorbeeld middels hogere prijzen, beperken van beschikbaarheid en het faciliteren van alternatieven. Als we het zelf niet kunnen om bewustere keuzes te maken, moet de overheid maar ingrijpen, is het geluid dat daarmee wordt afgegeven.  Afstraffen (en belonen) kan helpen, maar of dat de juiste weg is, valt nog maar te bezien. Zou het stopzetten van het subsidiëren van deze vervuilende industrieën niet een eerste overheidszet moeten zijn, alvorens de verantwoordelijkheid naar de burger af te schuiven?

Speelplaats Twitter

Het gevecht over deze kwesties is zichtbaar in de laffe, vliegensvlugge bombardementen tot wappie, domrechts, fascist, communist, deugmens en deugmuts, zonder maar in te gaan op wat de werkelijke, onderliggende issues zijn. Wederzijdse beschuldigen van fascisme vliegen je daarbij om de oren. En ondertussen lijkt niemand meer de ware betekenis ervan te weten. Zowel van politiek links tot (extreem) rechts is deze trend al langer zichtbaar, naar gelang welk label je cadeau krijgt. Zowel beschaafde als hufterige columnisten doen er aan mee. Gevoelens van superioriteit zijn daarbij niet vreemd. Vooral Twitter blijkt hiervoor de ideale speelplaats. Op zoek naar waardevolle artikelen en commentaren, neem ik dat maar op de koop toe. Met weliswaar een diepe zucht.

Zowel ‘wap’ als ‘deugmens’ zijn bezorgd als het om de leefbaarheid van de wereld gaat, al is het om compleet andere reden, namelijk een toenemende overheidscontrole respectievelijk de opwarming van de aarde als gevolg van klimaatverandering. Ik geef toe, de indeling is wat kort door de bocht, waarbij ik klimaat en overheidscontrole eruit heb gelicht: de ‘wappies’ zijn onverschillig als het over het klimaat gaat en doen het af als klimaatwaanzin, klimaathysterie, een verzinsel. De ‘deugmensen’ daarentegen maken zich allerminst druk om een overheid die meer controle uitoefent dan goed voor ze is. Enfin, misschien wordt het eens tijd dat de ‘wappie’ en de ‘deuger’ zich in elkaars zorgen verdiepen? Het is veel gevraagd ja, en lach erom, maar doen we dat niet dan gaan we allebei al bekvechtend en vingerwijzend ten onder.

Con Amor,

Eva

~

Foto: Annie Spratt/Unsplash

Deze week verschenen op Reporters Online, waar je het artikel ook kunt waarderen met een financiële bijdrage mocht het je bevallen. ☕️💚

Nuanced News: Boerenopstand.

Zijn de agrarische stikstofplannen van het kabinet een gevaar voor de democratie?

Het kabinet wil in 2030 een stikstofreductie van 50 procent gerealiseerd hebben en richt zich als eerste op de boeren van Nederland. Overheidsbesluiten moeten zorgvuldig genomen worden en dat mogen we nog meer verwachten wanneer deze verstrekkende gevolgen hebben. Vooralsnog slaagt het kabinet hier niet in, met voorop een premier die zich in stilzwijgen hult.

Dit artikel is eerder verschenen op Reporters Online, zie link onderaan.

Zijn de agrarische stikstofplannen van het kabinet een gevaar voor de democratie?

Het kabinet wil in 2030 een stikstofreductie van 50 procent gerealiseerd hebben en richt zich als eerste op de boeren van Nederland. Overheidsbesluiten moeten zorgvuldig genomen worden en dat mogen we nog meer verwachten wanneer deze verstrekkende gevolgen hebben. Vooralsnog slaagt het kabinet hier niet in, met voorop een premier die zich in stilzwijgen hult.

Minister voor Natuur & Stikstof, Christianne van der Wal, ontketende zo’n anderhalve maand geleden het begin van een koortsachtige zomer toen zij haar stikstofplannen presenteerde. Voorzien met een stikstofkaart van Nederland die gedetailleerd aangeeft welke stikstofreducties nodig zijn, met een reductie van meer dan 70 procent rondom de zogenaamde Natura 2000-gebieden. Volgens de minister vormt het kaartje slechts een indicatie en moeten de provincies hiermee aan de slag. Tot volgend jaar juli hebben zij hiervoor de tijd.

Waarom ‘de boeren’?

Het stikstofoverschot in Nederland wordt veroorzaakt door stikstofoxiden (40%) en ammoniak (60%), staat in een TNO-rapport uit 2019. De intensieve landbouw is verantwoordelijk voor 61% van de totale uitstoot van stikstof. De ammoniak komt voor het overgrote deel uit mest in de vee-industrie. Runderen en varkens leveren hierbij de grootste bijdrage. Stikstofoxiden komen vooral vrij uit het wegverkeer (vooral van diesels) en van de industrie. Volgens TNO produceert Nederland per hectare de grootste hoeveelheid, gemiddeld vier keer zo veel, stikstof van heel Europa.

Dat er in Nederland al meer dan 50 jaar sprake is van een te hoge stikstofdepositie, volgt onder meer uit onderzoek van april 2021, gepubliceerd door het Wereld Natuur Fonds. Hieraan hebben diverse deskundigen gewerkt, onder meer hoogleraar ecologie, Louise Vet.

De natuur in Nederland staat dus al lang onder druk. Een te hoge stikstofemissie veroorzaakt onder meer vermesting, verzuring en verdroging met als gevolg verlies van biodiversiteit. Ook dragen deze stikstofverbindingen volgens TNO bij aan de vermindering van de luchtkwaliteit en leveren gezondheidsrisico’s op. Wanneer er niet ingegrepen wordt, komt uiteindelijk ook de voedselproductie in gevaar. Ernstiger nog dan ‘geen boer, geen voedsel’, is ‘geen bodem, geen voedsel’. Ach, zolang de supermarktschappen maar vol blijven liggen, kunt u rustig verder slapen.

Onhoudbaar

Nederland behoort tot de regio’s met de hoogste dichtheid van mensen, dieren en economische activiteit in Europa. Een klein, dichtbevolkt land met ruim 17 miljoen inwoners, de vele tientallen miljoenen veedieren (hoeveel miljoen? Dat ziet u hier), en de zware milieubelasting hiervan, is niet langer houdbaar. De minister van Landbouw, Henk Staghouwer, zet daarom in op de transitie naar kringlooplandbouw , een vorm van duurzame landbouw, met minder dieren. Bijna de helft van de Nederlandse grond wordt nu gebruikt voor de vee-industrie.

Hoe de stikstofplannen er concreet uit gaan zien voor de agrariër, kon Staghouwer nog niet zeggen. Wel dat er een grote pot geld (24 miljard) vrijkomt om de ondernemers te ondersteunen waar nodig, want ‘we doen het samen’. Als je als boer een beetje hebt opgelet de laatste decennia komt deze radicale veranderingsdrift niet rauw op het dak.

En toch leef ik ook weer met ‘de boer’ mee, die jarenlang aan het lijntje is gehouden door de overheid: Als u nu een emissie-arme stal plaatst, bent u goed bezig, en o daar is de Rabobank er al als de kippen bij om het te financieren, maar dan wel op de voorwaarde dat het bedrijf uitbreidt. Hup lening erbij, en je denkt als ondernemende boer dat het wel snor zit. Nee dus. En dan die armzalige consument die nog steeds te vaak kiest voor de kiloknallers, plofkip en goedkope melk. De consument die overigens de echte prijs van vlees niet weet omdat het vet gesubsidieerd wordt door de overheid en de Europese Unie.

Sommige bedrijven kunnen niet door

Onder agrarisch Nederland barstten de afgelopen tijd hevige protesten los – er zijn inmiddels weer nieuwe ‘harder dan ooit’ acties aangekondigd door Farmers Defence Force (FDF). Boosheid en frustratie, de emoties lopen hoog op, want wat betekent dit voor ‘de boeren’? Het is duidelijk dat op de huidige manier doorgaan met intensieve landbouw onhoudbaar is en dat een transitie naar duurzame landbouw en inkrimping van de veestapel noodzakelijk is, met als uiterste middel: beëindiging van de onderneming en het door de Nederlandse overheid vrijwillig of gedwongen uitkopen. Een agrarisch bedrijf dichtbij een Natura-2000 gebied krijgt de zwaarste klappen.

Waarom nu?

Aanleiding van de drastische stikstofaanpak is volgens minister Van der Wal een rechterlijke uitspraak van 11 mei dit jaar. Hierin bepaalde de bestuursrechter dat niet uitgesloten is dat de afgegeven natuurvergunningen door de provincie Overijssel zullen voorkomen dat de Natura-2000 gebieden die rondom de bedrijven liggen geen negatieve effecten zullen ondervinden.

De rechter vond dat er twijfel bestaat of de emissiearme stalsystemen bij de desbetreffende bedrijven wel leiden tot de verwachte verlaging van de stikstofuitstoot, en de provincie had daarom de vergunningen niet mogen afgeven. De 29 beroepen van de coöperatie Mobilisation for the Environment en Vereniging Leefmilieu tegen provincie Overijssel werden gegrond verklaard. De provincie moet nu opnieuw besluiten over de aanvragen.

Daarnaast is tevens de uitspraak van de hoogste bestuursrechter, Afdeling rechtspraak Raad van State uit 29 mei 2019 van belang, waarbij het PAS (Programma Aanpak Stikstof) in strijd werd geacht met de Europese Habitatrichtlijn. Het PAS mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt.

Op basis van het PAS werd, vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk waren voor die gebieden. Een vergunning was niet nodig. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer), aldus de rechter. Hierdoor werden de activiteiten van de betreffende agrarische bedrijven, de PAS-melders, ineens illegaal, waardoor deze boeren knel kwamen te zitten. Voor het merendeel van deze boeren is na drie jaar nog steeds geen oplossing geboden. Het vertrouwen in de overheid was daardoor al diep gedaald nog voordat het huidige stikstof-conflict moest beginnen.

Rechterlijke uitspraak als aanleiding

Het is dus niet zo dat de rechter zou hebben bepaald dat de overheid hoognodig aan drastische stikstofreductie moet doen, zoals de media berichtten. Een rechter toetst en controleert, maar maakt geen beleid en doet dus geen politieke uitspraken. Daarvoor hebben we immers de wetgevende macht. Een rechterlijke uitspraak is hoogstens een aanleiding voor de overheid om haar beleid te veranderen. En dat is hier dan ook gebeurd. Door het PAS ging een rechterlijke streep, dus het is aan de overheid om met een andere oplossing te komen. En dat er een reductie van de stikstofdepositie moet komen om niet nog meer schade te berokkenen aan de natuur, en om de natuur gelegenheid te geven te herstellen van 50 jaar lange belasting is volgens wetenschappers klip en klaar. Dat volgt onder meer uit het voornoemde rapport.

Wettelijk kader

De wettelijke verankering van de door het kabinet structurele aanpak van de stikstofproblematiek is gelegen in de Wet van 10 maart 2021 tot wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering), die gebaseerd is op Europese regelgeving.

Conform de eisen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn van 1979 resp. 1992 mogen projecten kort gezegd geen negatieve gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden en het streven moet zijn om een goede staat van instandhouding te bereiken van soorten en habitattype. Met de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen werd het ‘Natura 2000’-netwerk, het grootste ecologische netwerk ter wereld, tot stand gebracht. Natura 2000 bestaat uit speciale beschermingszones die door EU-landen in het kader van deze richtlijn zijn aangewezen.

Op grond van de Wet natuurbescherming moeten alle Natura 2000-gebieden worden beschermd. Voor elk habitattype is door deskundigen een kritische depositiewaarde (KDW) bepaald: deze waarden kunnen beschouwd worden als die depositiewaarden waarboven er een gerede kans bestaat op negatieve ecologische effecten.

Het overheidsdoel van 50% stikstofreductie volgt uit het Programma stikstofreductie en natuurverbetering ingevolge de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering. Deze resultaatsverplichting moet verwezenlijkt zijn in 2035. In het coalitieakkoord is dat echter vervroegd naar 2030, conform het advies van Commissie Remkes.

Alle ogen zijn nu gericht op agrarisch Nederland als de grootste veroorzaker van de schadelijke effecten van teveel stikstofdepositie, maar de industrie en luchtvaart zijn ook vervuilers die aan stikstofreductie moeten doen. Later dit jaar is hierover meer bekend. Het kabinet had veel maatschappelijke onrust kunnen voorkomen door de plannen gelijktijdig te presenteren.

Mede-verantwoordelijkheid van banken en kunstmestproducenten

Dat felle protesten van boeren zijn losgebarsten is niet zo vreemd. Desondanks hadden ze al kunnen voorzien dat de ecologische grenzen steeds verder in zicht kwamen. De tijd van drastische maatregelen is nu aangebroken. Laat dan mede-vervuilers, de Rabobank voorop, verantwoordelijkheid nemen en meebetalen aan het oplossen van de stikstofcrisis vanwege de schaalvergroting die de bank jarenlang heeft aangemoedigd. Hiermee hebben partijleiders Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren (PvdD) en Jesse Klaver van Groenlinks een terechte aanvulling gemaakt.

Maar niet alleen Rabobank, ook grote Agro-bedrijven (bijvoorbeeld Agrifirm), leveranciers van onder meer kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen die jarenlang geprofiteerd hebben van de landbouwsector, moeten meebetalen aan de oplossingen. Later hierover meer.

Ingepakt door extreem-rechts

We hebben de afgelopen weken gezien dat een deel van ‘de boeren’ in de armen zijn gedreven van rechts-populistische en extreem-rechtse politici, waarvan iedereen weet dat ze geen moer om de natuur en de bescherming ervan geven. Dat de natuur in Nederland al jaren schade ondervindt van intensieve veehouderij en intensieve landbouw blijkt er voor hen totaal niet toe te doen.

Sterker nog, de Nederlandse overheid ‘pest de boeren weg’, het is ‘ordinaire landjepik’ om huizen te kunnen bouwen – volgens PVV-leider Geert Wilders en BBB-hoedster van de boze boeren, Caroline van der Plas, om immigranten te huisvesten. FvD-kamerlid Gideon van Meijeren spreekt van smerige politiek en leugens over een verzonnen probleem en vindt het gebruik van geweld toegestaan als blijkt dat boeren straks ‘met knuppels van hun land worden gejaagd’. Nu zal niet elke boer zich hierdoor aangesproken voelen, maar vooral op social media ontstond al gauw het beeld van door extreem-rechts ingepakte boeren.

Ook nationaal conservatieve stemmen als rechtsfilosoof Eva Vlaardingenbroek mengt zich in het polemische debat. Ze vertelde laatst, met boerensjaaltje om haar nek, voor een Amerikaans miljoenen publiek in Fox News dat jij en ik wel eens het volgende slachtoffer kunnen worden van de leugens van de Nederlandse overheid; het pilot-land van de door het World Economic Forum georchestreerde ‘you’ll own nothing and be happy’ Great Reset Agenda, waardoor Nederland zal verworden tot een communistische staat. Er bestaat niet zoiets als een stikstof- of klimaatcrisis. Volgens de jonge jurist zijn dat allemaal verzinsels om land af te pakken.

De boerenprotesten kregen ook de aandacht van Trump, die sprak van Nederlandse klimaattirannie. En de Franse vriendin van Wilders, Marine le Pen, schreef op een briefje “Ik steun de Nederlandse boeren” en Twitterde dat naar haar 2.8 miljoen volgers. Allemaal steunbetuigingen van opportunistische roofdieren die ervan houden het vuur lekker op te stoken. Vooral de social media zijn hier uiterst gevoelig voor, mensen gaan volledig los, en niet alleen aan de rechter flank.

‘Straffen van boeren is ondemocratisch en onrechtvaardig’

Steun uit onverwachte hoek kwam van Vandana Shiva, de Indiase natuurkundige, ecologe en eco-activiste, tevens fel tegenstander van Monsanto en de Nestlés, PepsiCo’s en Cargills van de wereld. Shiva staat ook wel bekend als anti-globalist. In de podcast van de Britse recalcitrante komiek en commentator Russell Brand vroeg hij Shiva om haar mening over de Nederlandse boerenopstand.

De activistische ecologe die vanuit haar vak als geen ander weet welke schade de intensieve landbouw toebrengt aan natuur en klimaat, keert zich tegen het straffen en onteigenen van de Nederlandse boeren. Zij noemt het ondemocratisch en onrechtvaardig. Zij acht de kans groot dat de vrijgekomen grond in handen komt van grote bedrijven, en dat zal zeker niet ten gunste van de natuur en het klimaat zijn.

Verder vindt Shiva het opmerkelijk dat de Nederlandse overheid dergelijke ernstige maatregelen neemt, maar de boeren niet helpt over te gaan naar ecologische landbouw. Wie de kamerbrieven van de betreffende ministers heeft gelezen, weet dat de Nederlandse regering al langer toe wil naar een duurzame vorm van landbouw.

‘Pak kunstmestproducenten aan, niet de Nederlandse boeren’

Vandana Shiva schrijft in een artikel over het stikstofprobleem in de agrarische sector dat kunstmestproducenten de grote veroorzakers zijn en niet de klem gezette agrariërs. Hierbij noemde ze ook de Nederlandse boeren. Volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’, moeten de kunstmestproducenten volgens haar opdraaien voor de vervuiling die is veroorzaakt aan de natuur en het klimaat. Ik ben het gedeeltelijk met haar eens: de verslaafde draagt zelf ook een verantwoordelijkheid; het is onzinnig de schuld van de verslaving bij de dealer te leggen.

De Nederlandse bodem – en ‘de boer’ – is verslaafd aan kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Dat bleek onder meer uit de must-see serie De uitgeputte bodem van Zembla. Vandaag de dag is er groeiend bewijs dat kunstmest de vruchtbaarheid van de grond doet verminderen en dat het bijdraagt aan verwoestijning, waterschaarste en klimaatverandering. De Amerikaanse bioloog Rachel Carson waarschuwde in haar boek Silent Spring (1963!) al voor de gevaren van chemische bestrijdingsmiddelen.

Onafhankelijk worden van kunstmest is overigens belangrijker dan ooit, mede door de momenteel hoge energieprijzen. De productie van kunstmest vergt daarnaast veel fossiele brandstoffen – volgens Shiva is 1 kg kunstmest het equivalent van 2 liter diesel. Nog een reden waarom kunstmest zo schadelijk is.

‘Meer boeren, niet minder’

Er moeten juist meer boeren komen, en niet minder, zo vindt de Partij voor de Dieren, en dat zegt ook Vandana Shiva. Boeren moeten volgens Shiva strategieën worden geboden om te veranderen naar ecologische landbouw dat de bodem herstelt zonder schadelijke chemische middelen. Ik steun haar idee volledig. Daarnaast vind ik dat overheids- en Europese landbouwsubsidies vervolgens alleen nog maar uitgereikt moeten worden aan duurzame (ecologische) boerenbedrijven. De consument zou ook vaker duurzame keuzes moeten maken; in de supermarkt of door van een coöperatieve duurzame boerderij als Heren Boeren of een Caring Farmer te kopen. Overigens zou je je ook kunnen afvragen of prioriteiten niet anders gesteld kunnen worden als geld in het geding komt: gezond voedsel boven een volle benzinetank bijvoorbeeld.

Reductie van vee-dieren is een vereiste

Het terugbrengen van het aantal dieren (oneerbiedig ‘de veestapel’ genoemd) in de agrarische industrie is onvermijdelijk. Bedrijven met tienduizenden kippen en vleeskuikens die vaak niet meer dan vijf km van elkaar vandaan liggen. Dat moeten we om een aantal redenen niet meer willen, en niet alleen door de excessieve ammoniak-uitstoot. Alleen al in de laatste week zijn er meer dan 200.000 kippen gedood bij drie pluimveebedrijven omdat er vogelgriep was uitgebroken. De hoogpathene vogelgriep veroorzaakt al maandenlang een stille ramp. Dat de kippenschuren dan na een tijdje leeg gestaan te hebben, wederom met duizenden kippen worden gevuld, biedt geen enkele oplossing. Het probleem duurt stomweg voort. Van dierenwelzijn is totaal geen sprake. Bovendien nemen risico’s op zoönosen en nieuwe pandemieën toe. Niets om trots op te zijn. Weg dus met je ‘Trots op de Boer’!

Voor de komende jaren is een reductie gepland van 30 procent. Als grootste veroorzaker van het stikstofoverschot – en vervuiler van het klimaat – is een verdere vermindering het meest effectief.

Geen gedwongen uitkoop

Hoewel ik een grote tegenstander ben van de bio-industrie, en die liever vandaag dan morgen zie verdwijnen omwille van het verborgen dierenleed dat zich in deze sector afspeelt en de gigantische belasting op natuur en klimaat, moet de Nederlandse overheid ver weg blijven van gedwongen uitkopen en onteigeningsprocedures. Boeren moeten eerst een kans krijgen volledig over te stappen naar duurzame, ecologische landbouw, inkrimpen, en lokaal produceren met drastisch minder dieren. Een klein percentage heeft dat al gedaan. Zij wisten al wel dat de intensieve landbouw een onhoudbare industrie is, en, niet onbelangrijk, daarnaast konden deze ondernemers financieel de overbrugging aan. Deze boerenbedrijven moeten hoe dan ook blijven. We willen juist meer groene boeren in Nederland, zoals het Groenboerenplan voorstelt. Waarom is het zo stil vanuit partijen als FDF en LTO over dit initiatief van 2.500 boeren die het wél graag beter willen doen?

Geen behoorlijke verantwoording

De Nederlandse overheid heeft destijds zelf een onrechtmatige oplossing geboden en met het PAS-systeem aangemodderd om echte, dringende stappen te zetten . Hierdoor zijn nog steeds vergunningen afgegeven die niet hadden mogen worden verleend, of werden activiteiten onrechtmatig toegestaan. Mede hierdoor is er nu geen tijd meer te verliezen om de biodiversiteit en de natuur van verdere schade en verlies te behoeden.

De extra schade is te wijten aan de Nederlandse overheid die niet het lef had te kiezen voor natuurbescherming en klimaat, maar er bewust voor koos dat op de langere baan te schuiven. En nu zij wel, veel te laat, daadkrachtige besluiten lijkt te willen nemen, en sommige boeren daarvoor onevenredig zullen moeten bloeden, is het nog maar de vraag of deze plannen stand mogen houden. Helemaal nu de overheid onvoldoende bekend heeft gemaakt hoe de toekomstperspectieven voor de Nederlandse boeren eruit zien en nog niets bekend is over de stikstofreductie van de overige sectoren.

Bovendien is tijdens het reces, dus na de presentatie van de stikstofkaart en brieven van de betreffende ministers, bekend geworden dat er een gerichter plan was van het ministerie van Financiën om de grootste vervuilers in de buurt van Natura 2000-gebieden – pluimveehouders en varkensboeren – direct uit te kopen. Dat zou veel efficiënter en goedkoper zijn, veel minder boeren raken en nog steeds het overheidsdoel halen. Dat schrijft Thijs Broer in Vrij Nederland. Ook onafhankelijk kamerlid Pieter Omtzigt maakt hierover terechte opmerkingen in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de berekeningen zouden er dan 5.300 boeren moeten stoppen met hun bedrijf, in plaats van de 11.200 in de door het ministerie van Landbouw uitgedachte plannen. Het aantal van 11.200 boerenbedrijven dat zal moeten stoppen, is pas tijdens het reces bekend geworden. Waarom voor de huidige, brede aanpak is gekozen, hebben de ministers niet kenbaar gemaakt. Hierdoor heeft de overheid verdere onrust aangewakkerd.

Onzorgvuldig

Het lijkt er sterk op dat de betreffende ministers niet zorgvuldig tewerk zijn gegaan door nog even snel voor het reces deze ingrijpende besluiten over de schutting te gooien en de boeren met vele vragen en onzekerheid achter te laten. Minister Staghouwer zag een verontwaardigde Tweede Kamer voor zich en kreeg een herkansing. Vóór Prinsjesdag moet de bewindsman een helder, concreet beeld van de toekomstperspectieven presenteren. De betreffende ministers zijn tekort geschoten om verder politiek debat aan te gaan met de Tweede Kamer. Voor zulke ingrijpende overheidsplannen had behoorlijke verantwoording moeten worden afgelegd en dat is vooralsnog te weinig gebeurd. Dat past niet in een goed opererende democratie.

Wat gaat er eigenlijk met de vrijgekomen grond gebeuren? In het coalitieakkoord staat dat er 100.000 huizen per jaar moeten worden gebouwd. Wordt de grond dan niet voor een ander milieu-vervuilend middel gebruikt? Mocht grond inderdaad in handen komen van bedrijven, zoals Vandana Shiva suggereert, wie zegt dan dat we niet over een tijdje weer met een milieuprobleem te maken krijgen? Daarmee zou de Nederlandse natuur en het algemeen belang helemaal niets zijn opgeschoten.

Food Innovation Hubs

Voedsel is een eerste levensbehoefte. “Food is a weapon. When you sell real weapons, you control armies. When you control food, you control society, but when you control seeds you control life on earth,” zegt Vandana Shiva in de nieuwste documentaire over haar leven en werk ‘The Seeds of Vandana Shiva’ .

Minister-president Mark Rutte, die amper zichtbaar is in het stikstofconflict, kondigde vorig jaar aan dat het World Economic Forum wereldwijd zogenaamde Food Innovation Hubs gaat realiseren. Nederland investeert in het Global Coordinating Secretariat van de Food Innovation Hubs dat zal opereren vanuit de Universiteit van Wageningen. Innovatie en technische oplossingen staan hierbij voorop om tot een voldoende en gezonde voedselproductie voor ieder mens te komen en om honger de wereld uit te helpen.

Maar voldoende en gezond voedsel heeft anders dan innovatie en technische oplossingen wereldwijd een gezonde bodem nodig, zonder kunstmest geproduceerd, en met drastisch minder dieren (die relatief veel voedsel en grondstoffen vergen). Daarnaast moet oneerlijke concurrentie stoppen. Met de introductie van de wereldwijde Foodhubs moeten we ons afvragen of deze instanties en bedrijven niet te veel macht krijgen in de productie van ons (toekomstig) voedsel.

Machtsmisbruik

Iedereen in de Agrofood-keten heeft een verantwoordelijkheid in de transitie naar een duurzame landbouw. Ook jij en ik. Als we niet langer meer vragen om producten die niet duurzaam zijn geproduceerd, komt er al een verandering. Geen of minder dierlijke producten consumeren heeft impact; onze voedselkeuze is een krachtig politiek middel. Hoezeer ik ook zou willen dat we meer plantaardig eten – omdat vaststaat dat mens, dier en planeet hierbij gebaat zijn – het is en blijft een keuze, die we zelf moeten maken.

Ja, er is een klimaatramp die dreigt op ons af te komen, en op plaatsen al zichtbaar is, waaraan de intensieve landbouw een grote bijdrage levert en waarvan het bedroevend is dat er mensen zijn die hier onverschillig tegenover staan, of het als een verzinsel afdoen, zoals sommige boeren ook doen. Desalniettemin moet het uiterste middel – het uitkopen van boeren – een vrijwillige keuze zijn.

Gedwongen uitkoop zal moeilijk stand houden, laat staan draagvlak creëren met de onduidelijkheid die er momenteel nog is rondom toekomstperspectief, effectiviteit en alternatieven die nog onvoldoende verkend zijn. Alternatieven zoals: gerichte, gedwongen uitkoop van de grootste vervuilers, zoals buurland België doet, zodat er veel minder boeren zullen bloeden; het stimuleren van alleen nog maar groene boeren zoals het Groenboerenplan; niet minder, maar juist meer en kleinere duurzame boerenbedrijven; duurzame (ecologische) landbouw met volledige onafhankelijkheid van schadelijke kunstmest; en de radicale vermindering van de vleesproductie in Nederland met voor de komende jaren meer dan de geplande 30 procent reductie van het aantal vee-dieren (dit laatste in lijn met het voorstel van PvdD en D66).

Het is aan de ministers om na de zomer verder helderheid te verschaffen. Ook moet snel duidelijk worden wanneer en hoeveel de andere vervuilende sectoren aan stikstofreductie moeten gaan doen. Mocht het hieraan ontbreken dan doet de Nederlandse overheid niet wat haar burgers van haar mogen verwachten, en maakt de overheid misbruik van haar macht. Dat past niet in een democratische rechtsstaat. Voor een dergelijke conclusie is het echter nog te vroeg.

Nuance in de chaos

De overschrijding van sommige boeren naar voor burgers gevaarlijke acties en de lakse houding van politie om hiertegen op te treden, is een flinke deuk in het vertrouwen in de rechtsstaat. Brandstichting en storting van mest op snelwegen, waardoor ongelukken veroorzaakt hadden kunnen worden, zijn strafbare feiten en heeft niets met het recht op demonstreren te maken. Voor chaos moet ruimte zijn, maar dat moet nu wel binnen de afspraken van de wet gebeuren. Dat de boeren hevig in opstand komen, hebben we deels te danken aan falend overheidsbeleid. Desondanks staat toch echt voorop dat drastische, ingrijpende veranderingen van de landbouwsector vroeg of laat onvermijdelijk zijn. Boeren plus overheid staan voor een grote opgave in het maatschappelijk belang. De zomerhitte is nog lang niet voorbij. Ik spreek de hoop uit dat er dringend nuance komt in het stikstofdebat en meer mensen zich gaan verdiepen in waar ons voedsel vandaan komt.

~

Op 8 augustus jl. verschenen op Reporters Online:

#MeToo en Second Love.

Het neemt epidemische vormen aan: het ziekelijke gebrek aan zelfbeheersing van bepaalde mannen op zoek naar de verslavende aandacht van (jonge) vrouwen. Het gaat hierbij om mannen met een zeker aanzien.

Mannen die denken dat er vrouwen zijn die zitten te wachten op het krijgen van foto’s van hun blote piemels. Mannen die denken dat ze ongestraft hun gang kunnen gaan. In hun drang naar aandacht, machtsvertoon, avontuur, lust of erkenning laten ze een spoor van vernieling en totale destructie achter. Onder hen slachtoffers die zichzelf vaak niet sparen en met trauma’s door het leven gaan. 

Verknipte machtsstructuren

Het gebrek aan zelfcontrole, want dat is het in wezen, begint met een enkeltje egotripperij totdat die beerput helemaal open gaat en er nog meer vuiligheid naar buiten komt. Seksueel wangedrag op werkvloeren, bedrijven waar vrouwen niet veilig zijn. Het ene ‘Me-Too’ schandaal na het andere duikelt op. Mannen die al jaren ongestoord hun gang blijken te gaan. Vrouwelijke slachtoffers die in stilte het ongewenste gedrag maar pikken omdat ze hun baan niet willen verliezen en mannen die dat weten en daarom ongewenste dickpics naar ze sturen of, nog erger, overgaan tot aanranding en verkrachting. Seksueel wangedrag op de werkvloer is een symptoom van een zieke werkcultuur, waar machtsstructuren totaal verknipt zijn. Daarachter gaat een grotere werkelijkheid schuil van een ziekelijke samenleving.

Door de berichten van bekende mannen die zichzelf niet onder controle blijken te hebben, moet ik naast de slachtoffers toch ook aan de partners van deze mannen denken. Aan hun ongetwijfeld diepe schaamte, hun verdriet. Regelmatig worden de mannen in kwestie ‘zorgzaam’ genoemd, een ‘family-man’, het valt moeilijk te rijmen met hun foute daden. Deze mannen met een zekere machtspositie normaliseren hun seksueel wangedrag of doen het zo stiekem dat ze denken dat niemand er ooit lucht van krijgt. Ook hun vrouwen en kinderen niet.

Verslaving

De drang is blijkbaar zo groot dat de risico’s op ontdekking er niet tegenop wegen. Dat er naast het slachtoffer vaak ook nog een partner en kinderen in de puinhoop liggen, wordt niet aan gedacht. En hoezo reputatieschade? De scoringsdrang, de hit, is te groot. Dit gedrag doet mij denken aan een allesoverheersende verslaving. Bij een verslaving verliest de verslaafde zich in zijn of haar drang naar datgene wat hem of haar denkt verlossing te geven. En daarvoor wijkt alles, er is geen controle, er is vaak roekeloosheid en een zekere hang naar destructie, waarin de reputatie op het spel staat, een huwelijk, familie, vriendschap. Heet de nieuwe epidemie een verslaving aan exhibitionisme (de dickpics), aan seks, of hebben we vooral te maken met verslavende macht? Het zorgt in ieder geval voor de nodige shots aan dopamine, adrenaline en testosteron.

Hoe we de ziekte ook noemen, het komt in mijn ogen vooral neer op een gebrek aan zelfbeheersing en respect. In de eigen scoringsdrang ontbreekt daarvan ieder besef. 

Verrot

Door in te spelen op het epidemische gebrek aan zelfbeheersing en respect kunnen bijvoorbeeld ook websites als Second Love bestaan. Second Love is een website waar mannen en vrouwen elkaar ontmoeten om vreemd te kunnen gaan of een spannende affaire te beginnen. Gefaciliteerd door Second Love gaan er bommen af in gezinnen omdat pappa of mamma de controle over zichzelf verloor en het stiekeme bedrog en de leugens ontmaskerd werden. Dat er zoiets als Second Love bestaat, een website waar je andere, niet-single mannen en vrouwen kunt ontmoeten om mee vreemd te gaan, is eveneens een symptoom van iets dat aan het rotten is. Leugens, bedrog en verraad, de oprichters van deze website worden er rijk van en er zijn mensen die hiermee een salaris verdienen.

Kotsend boven de beerput

Ook al heeft het met seksueel ongewenst gedrag niets te maken, ervan uitgaande dat er twee partijen op zoek zijn naar hetzelfde, toch krijg ik een misselijk gevoel van Second Love. Misselijk word ik, omdat het partners en families raakt, trauma’s geeft, en anderen hiervan grof profiteren. Zoals ik ook misselijk werd van de inmiddels miljoenen keren bekeken Boos-uitzending over het misbruik binnen de talentenshow The Voice of Holland. Ik kwam niet verder dan halverwege en daarmee was het basta!

Inmiddels zijn er alweer meer getuigenissen van seksueel wangedrag naar buiten gekomen. En zolang de epidemie van machtsmisbruik en respectloosheid jegens vrouwen blijft voortduren, zullen er nog meer verhalen komen totdat we allemaal kotsend boven die beerput hangen. Wat gaan we doen in de strijd tegen deze epidemie? Wat mij betreft mag men beginnen met een cursus zelfbeheersing en respect.

Dit artikel werd afgelopen week gepubliceerd op Reporters Online.

Meer Nederlandse artikelen lezen? Op Reporters Online schrijf ik regelmatig. Kijk vooral rond via deze link: https://reportersonline.nl/author/eva-de-vor/

“In onze stallen feesten de virussen”: Wetenschappers spreken al jaren voor dovemans oren was deze week één van de meest gelezen artikelen op Reporters Online.🙏🏽

Con Amor,

Eva

Beeld: Priscilla Du Preez/Unsplash

Ik bepaal wat er met mijn lichaam gebeurt {Dutch}.

Het lijkt wel of ik naar een slechte B-film zit te kijken. Het voelt in ieder geval als een noodzaak hierover te schrijven. Zo langzamerhand is de tweedeling in de samenleving naar aanleiding van het vaccinatie-debat op z’n minst zorgwekkend te noemen. In Nederland en in de omringende Europese landen. Ik verzet me tegen het indirect verplichten en de sociale dwang en drang die er momenteel wordt uitgeoefend op ongevaccineerden.

Politici en IC-hoofden die beweren dat besmettingen met tienduizenden zullen oplopen als die minderheid niet geprikt wordt en beperkende maatregelen worden opgeheven. De honderden nieuwe ziekenhuisopnames waartoe dat zal leiden. De nieuwe varianten die er zullen komen. De vrijheidsbeperkende maatregelen die zullen moeten voortduren. Het beschuldigende vingertje zwaaiend naar de ongevaccineerde minderheid. Iedere dag kun je in de mainstream en social media lezen over de zelfzuchtigheid en het egoïsme van deze groep mensen. Onbeschaamde shaming and blaming.

‘De overheid verliest zijn geduld met deze groep mensen.’  ‘We kunnen de druk op de ongevaccineerden nog wat verhogen, bijvoorbeeld met indirecte drang, zoals toegangseisen,’ aldus een IC-hoofd.  Een kleine greep uit de vele berichten in voornamelijk De Volkskrant en Trouw. 

Neerbuigend

Zo makkelijk gaat dat dus: uitsluiting. Als ik iets mag noemen wat deze pandemie pijnlijk duidelijk heeft gemaakt, is dat we wel heel gemakkelijk in staat zijn tot uitsluiting van de ander. Het gemak waarbij we het recht van de ander aan de kant schuiven, voorspelt weinig goeds. Het begon allemaal hoopvol: “We doen het samen.” Dit gevoel van verbondenheid heeft niet erg lang mogen duren. Nee, liever scheren we alle niet-gevaccineerden over één kam, labelen we ze als wappies, anti-vaxxers, complotdenkers, spiris, extreem rechts aanhangers, niet bijster intelligente mensen en laag opgeleiden. Kortom: we kijken neer op de ongevaccineerde minderheid en praten neerbuigend over ze.

Medische apartheid

De nuance is volledig zoek. De media hebben je al als schuldig gebombardeerd en met deze ongekende beïnvloeding en propaganda dragen zij bij aan een scherpe polarisatie in de samenleving. En dat is nooit zonder gevaar. Een medische apartheid is in aantocht. In landen als Frankrijk is het al zover. De Fransen kennen een ‘pass sanitaire’ en moeten deze tonen willen ze naar een café, restaurant, bioscoop of museum gaan. Elke keer een test laten doen is niet meer leefbaar. Dan maar die prik. En zo wordt er indirect drang uitgeoefend.

Honderdduizenden Fransen zijn de afgelopen weken de barricaden opgegaan om tegen de pass sanitaire te protesteren, zonder resultaat. De Franse overheid heeft het coronabewijs binnen no time tot beleid gemaakt, in navolging van Israël, waar al wat langer een ‘groen paspoort’ bestaat, het document dat je als gevaccineerde toegang verleent tot het openbare leven. Hiermee is het coronapaspoort een middel geworden om drang uit te oefenen op ongevaccineerden.  

Misselijk makend is dat er mensen zijn, die zich ‘trotse eigenaar’ noemen van zo’n pas. Mag ik even… Ze hebben immers gedaan wat van hen verwacht werd: zogenaamde solidariteit tonen door die naald in hun arm. De wereld is daarmee weer voor hen opengegaan. Ze kunnen weer in het vliegtuig stappen zonder gedoe en genieten van hun vakantie. Zo lang er mensen zijn die niet solidair zijn, moeten we vooral de druk blijven opvoeren en hen de schuld in de schoenen schuiven als er weer nieuwe besmettingen zijn, of een of andere variant de kop opsteekt en de ziekenhuizen weer vol liggen. Dat is het klimaat waarin we momenteel leven. 

Tot inkeer gekomen

Op social media zag ik een filmpje voorbij komen van een wanhopige arts die laat zien wat intubatie betekent: kijk, als je blijft weigeren en je wordt ziek, kan er dit met je gebeuren. Ook komen deze dagen krantenartikelen van geïnterviewden voorbij die zeggen dat ze verkeerd beïnvloed waren door het vaccin te weigeren, en erop terugkomen nadat ze ziek werden. Het besef dat ze fout zaten, werd nog eens goed benadrukt door de krant. Of artsen die zeggen dat mensen ‘nu lang en breed de kans hebben gehad om zich in te enten’, maar nee, natuurlijk mag je als arts nooit iemand medische hulp weigeren. Er wordt nog net niet ‘eigen schuld, dikke bult’ achteraan gezegd, mocht je als ongevaccineerde geïnfecteerd raken en in het ziekenhuis belanden.

Zorgpersoneel dat dag en nacht werkte gedurende de gehele pandemie en waarvoor eerder hartstochtelijk werd geklapt, verliezen nu in omringende Europese landen hun baan wanneer zij besluiten het vaccin om wat voor reden dan ook niet te nemen. Is dat wat we willen? Willen we in zo’n wereld leven? 

Bezorgdheid

Dat de gevaccineerde vriend bezorgd zou zijn om mij en mij het beste wenst en daarom maar blijft aandringen om die prik nu eens eindelijk te nemen. Dat de woorden er beroerd uitkomen en dat het bijna op een ruzie aankomt – er gaat nog net geen glas kapot tegen de vloer – nee, zo is het allemaal echt niet bedoeld.

Het geeft alleen maar aan dat hij om mij geeft, en niet wil dat ik ziek word. Dit heb je ongetwijfeld binnen families en vriendschappen waar mensen tegenover elkaar komen te staan. Je geeft om de ander en wil dat hij of zij gezond blijft. En dat geldt ook voor die zus die besluit tot vaccinatie over te gaan. Je wilt niet dat zij hierdoor ziek wordt. Maar geef elkaar het vertrouwen dat we ieder voor zich in staat zijn de juiste beslissing te maken.

Want ik ben het die bepaalt wat er met mijn lichaam gebeurt. Of die naald door mijn huid gaat, is mijn beslissing.

Zo kan ik ook bepalen wie er aan mijn lichaam komt en waarmee ik het voed. Of ik mijn lichaam vol stop met plofkip, knakworsten en MacDonalds, besluit drugs te nemen, en teveel drink om even te ontsnappen uit de sleur, of elke ochtend een groene smoothie neem en dierlijke producten uit mijn leven ban, het is mijn keuze.

Het overgaan tot vaccinatie is een afweging die ieder mens voor zichzelf in vrijheid dient te maken. Drang, ook indirect, hoort hier niet thuis. Het is ongrondwettelijk. 

Vaccinatieplicht?

Het recht op onaantastbaarheid van het lichaam is in Nederland in artikel 11 van de Grondwet opgenomen: ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. De Spaanse grondwet kent dit recht ook.

Uitzonderingen op dit recht zijn alleen toegestaan bij wet. Een voorbeeld van een inbreuk op dit recht is het belang van de volksgezondheid. Op dit moment bestaat er in Nederland geen wettelijke uitzondering, die een inbreuk rechtvaardigen. 

In het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) staat in artikel 8 het recht van eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven. Ook hier kan de wet uitzonderingen maken, bijvoorbeeld voor de bescherming van de gezondheid of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Kleuterschool mag ongevaccineerd kind weigeren

Op 14 april 2021 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Vavřiĉka and Others V. The Czech Republic bepaald dat kleuterscholen kinderen mogen weigeren die niet zijn gevaccineerd tegen bepaalde kinderziekten (mazelen, bof en rodehond) en boetes opgelegd mogen worden.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens stelt voorop dat verplichte vaccinaties inderdaad een inperking vormen op het recht op respect voor de lichamelijke integriteit en daarmee inbreuk maken op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze inbreuk is alleen gelegitimeerd als die dringend noodzakelijk is voor een legitiem doel en het middel proportioneel en geschikt is om dit doel te bereiken. 

Het Europese Hof oordeelde dat in de onderhavige zaak sprake was van een legitieme inbreuk: het beschermen van de individuele – en volksgezondheid. Deze uitspraak van het Hof betekent echter niet dat elk land nu zomaar verplichte vaccinaties mag opleggen. De legitimiteit moet namelijk per geval beoordeeld worden. Een vaccinatieplicht voor andere ziektes of voor andere doelgroepen, plaatsen of activiteiten, zal telkens in de specifieke context beoordeeld moeten worden. 

Veilig, geschikt, en proportioneel middel?

In het geval van het Covid 19-vaccin is het nog maar de vraag of het middel (het vaccin) veilig, geschikt en proportioneel is om het legitieme doel te bereiken. We hebben inmiddels gezien dat het vaccin zich nog in de experimentele fase bevindt, de werking van het vaccin afneemt en dat boosters nodig zijn. Bovendien kunnen mensen ziek worden of zelfs komen te overlijden. Ondertussen komen er andere varianten. Hoeveel injecties zijn er straks nodig, drie, vier, vijf, zes? Niemand weet het nog. Het is helemaal niet gezegd dat een inbreuk op het recht van bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het respect voor de onaantastbaarheid van het lichaam hier gerechtvaardigd is. 

Wel is duidelijk dat het coronavirus voorlopig niet van plan is te verdwijnen. Gezond blijven dus.

We moeten weer leren om in een risico-samenleving te leven. En hiervoor is het belangrijk, voor wie dat kan, om aan een gezond immuunsysteem te werken. Het zal infectie nooit helemaal kunnen voorkomen, maar helpt het lichaam het gevecht aan te gaan en te herstellen. 

Ongrondwettelijk

Het maar blijven hameren op de vaccinatie als enige uitweg voor iedereen en het shamen van degenen die om wat voor reden dan ook besluiten te weigeren, is verkeerd. Temeer nu is gebleken dat de vaccinatie niet zo effectief en niet zo veilig is als het had moeten zijn. Het recht op onaantastbaarheid van het lichaam blijft overeind. Indirecte verplichting, dus het stellen van voorwaarden om deel te kunnen nemen aan het openbaar leven (het digitaal corona-certificaat) en zo mensen tot vaccinatie te bewegen, is een ongerechtvaardigde inbreuk op dit recht en dus ongrondwettelijk. Het is een vorm van uitsluiting en discriminatie.

Het verbaast me dat we bijvoorbeeld nooit horen over die jaarlijks 800.000 extra doden in Europa. Dood door luchtvervuiling. Wereldwijd zijn dat jaarlijks zelfs 8.8 miljoen doden. Tegen tot nu toe 1.221.930 Europese dodelijke slachtoffers als gevolg van COVID-19 en 4,47 miljoen COVID-19 sterfgevallen wereldwijd. En die vervuilde lucht ademen we in. We kunnen er niet aan ontkomen. Waar blijven de krantenkoppen?

Gepubliceerd op Reporters Online.

Meer Nederlandstalige, journalistieke artikelen van mij lezen? Click hier . 🤓

Ook te lezen via Blendle!

Wil je een bijdrage doen voor dit of een ander artikel op Reporters Online? Dat kan, onderaan het artikel! Veel dank 🙏🏽

Con Amor,

Eva

Foto: Ava Sol/Unsplash

%d bloggers like this: